Panevėžio mokslo ir technologijų parkui ieškomas direktorius

Panevėžio mokslo ir technologijų parkui ieškomas direktorius

Image
© Panevėžio mokslo ir technologijų parko nuotr.

Skelbiamas konkursas  viešosios įstaigos „Panevėžio mokslo ir technologijų parkas“ direktoriaus  pareigoms eiti.

Viešoji įstaiga „Panevėžio mokslo ir technologijų parkas“ yra pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo (adresas: J. Žemgulio g. 46, Panevėžys , kodas 300557924).

Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

1. turėti aukštąjį universitetinį (ar jam prilygintą) technologijų ar socialinių mokslų srities išsilavinimą (magistro laipsnis);
2. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių), antros užsienio kalbos mokėjimas būtų privalumas;
3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 2 metų patirtį dirbant technologines inovacijas taikančiose įmonėse ir (arba) jų skatinimo srityse;
4. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautinius susitarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Įstaigos veiklą, viešuosius pirkimus, finansinę apskaitą, dokumentų valdymą ir gebėti juos pritaikyti praktikoje;
5. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių ir mokėti dirbti MS Office programomis;
6. turėti strateginio planavimo, pokyčių valdymo, finansinių išteklių planavimo ir dalykinio bendravimo įgūdžių, gebėti formuoti, motyvuoti ir valdyti komandą, mokėti organizuoti ir planuoti Įstaigos darbą, būti orientuotas į tikslus, gebėti sistemiškai analizuoti, objektyviai vertinti situaciją ir priimti optimalius sprendimus;
7. išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Papildomai vertinamos šios kompetencijos:
1. Vadovavimo projektams patirtis (nacionaliniai ir (arba) tarptautiniai projektai).
2. Magistro ir/ar daktaro mokslinis laipsnis technologijų srityje.
3. Verslo vystymo patirtis (įkurtas ir (arba) išvystytas bent vienas naujas inovatyvių, šiuolaikinių technologijų verslas).

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
3. Gyvenimo aprašymą (rekomenduojama europass forma).
4. Užpildytą pretendento anketą.
5. Dokumentus, pagrindžiančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams ir papildomoms kompetencijoms.
6. Savo, kaip Įstaigos vadovo, veiklos programą,  kurioje išdėstyti pretendento siūlymai dėl Įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), dabartinę Įstaigos veiklos analizę.

Pretendentai dokumentus turi pateikti iki 2019 m. gruodžio mėn. 3 d. (imtinai).

Pretendentai dokumentus gali pateikti šiais būdais:
1. Asmeniškai. Pristatant dokumentų kopijas reikia su savimi turėti dokumentų originalus arba juos bus prašoma pateikti, jei pretendentas bus pripažintas atrankos laimėtoju. Dokumentai priimami Panevėžio mokslo ir technologijų parke, adresu J. Žemgulio g. 46, Panevėžys, 124 kabinetas.
2. Paštu (registruotu laišku arba per kurjerių tarnybą), VšĮ „Panevėžio mokslo ir technologijų parkas“, adresas J. Žemgulio g. 46, Panevėžys, 124 kabinetas. Pridedamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus bus prašoma pateikti, jeigu pretendentas bus pripažintas atrankos laimėtoju.
3. Elektroniniu paštu info@pmtp.lt, dokumentus patvirtintus saugiomis elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais.

Pretendentų atrankos būdas – testas raštu ir pokalbis, skirtas veiklos programoms, vadovavimo gebėjimams įvertinti.

Dėl informacijos kreiptis į VšĮ „Panevėžio mokslo ir technologijų parkas“, J. Žemgulio g. 46, Panevėžys, 124 kabinetas, tel. (8-655) 62606, el. p. info@pmtp.lt.

Konkurso VšĮ Panevėžio mokslo ir technologijų parkas direktoriaus pareigoms eiti nuostatai
Prašymo forma